CALL USEMAIL US

Bán tòa nhà nhiều gia đình và mua ngoài đối tác

Đại diện thành công cho một khách hàng trong việc bán một tòa nhà hỗn hợp ở Midtown, Manhattan và mua lại quyền lợi sở hữu của đối tác của mình trong tòa nhà

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.