Chat with us, powered by LiveChat
CALL TODAYEMAIL US

Cơ cấu hoạt động trong nước của Hoa Kỳ

Đại diện cho một start-up thời trang là cố vấn chung liên quan đến các vấn đề pháp lý khác nhau – liên doanh, thỏa thuận đại lý, hợp tác mới, ký kết thiết kế mới, tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp, thiết lập kế hoạch bồi thường khuyến khích cho nhân viên, vấn đề sở hữu trí tuệ, bao gồm đăng ký thương hiệu và xử lý sắp xếp cấp phép

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.