CALL USEMAIL US

Dự án đầu tư phát triển thương mại của Hoa Kỳ

Đại diện cho một quỹ tư nhân nước ngoài liên quan đến cơ cấu doanh nghiệp và thuế của khoản đầu tư của họ vào dự án bất động sản thương mại ở NYC bằng cách sử dụng các điều khoản hiệp ước thuế có lợi, và kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.