CALL USEMAIL US

Tái cơ cấu tài trợ tiền VC và chuyển đổi một khởi nghiệp thành công

Đại diện cho một công ty khởi nghiệp công nghệ thành công liên quan đến việc chuyển đổi một LLC LLC hiện có thành một công ty DE với cổ phiếu siêu biểu quyết dành riêng cho người sáng lập và cổ phiếu hạn chế không bỏ phiếu cho nhân viên

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.